Yeshivat Orayta

Address:

25 Misgav Ladach
Old City, Jerusalem
9751543

Telephone: (02) 627-4890
Fax: 561-892-0333
Email: devorah@orayta.org

Website: http://www.orayta.org

US Info:

Isralight / Orayta
8304 Waterline Drive, #104 B
Boynton Beach, FL 33472